Učitavanje podataka o poslovnici

Tvoji će podaci biti poslani.
Tvoja poslovnica

Prethodno odabrane poslovnice

Pravila natječaja

Pravila nagradnog natječaja
„Dizajnom za dobre stvari“

 

Članak 1. Tvrtka i sjedište priređivača

 

Nagradni natječaj priređuje i organizira: Kaufland Hrvatska k.d. (dalje u tekstu: Priređivač), Donje Svetice 14, 10 000 Zagreb, OIB: 47432874968, MB: 01500376

Članak 2. Naziv nagradnog natječaja, vrijeme i mjesto održavanja

 

Naziv nagradnog natječaja je “Dizajnom za dobre stvari“. Nagradni natječaj odvija se na području Republike Hrvatske u razdoblju od 13. siječnja 2022. do 26. siječnja 2022. u 24 sata.

 

Nagradni natječaj održavat će se na web stranici Kaufland Hrvatska www.kaufland.hr . Ime dobitnika bit će objavljeno na istoj web stranici Priređivača najkasnije do 24. veljače 2022.

Članak 3. Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju

 

U nagradnom natječaju iz članka 2. pravo sudjelovanja imaju svi građani s prebivalištem u Republici Hrvatskoj stariji od 18 godina koji su ujedno studenti - imaju status redovnog i/ili izvanrednog studenta na nekom od visokih učilišta u RH .

Sudionici natječaja ne mogu biti zaposlenici Kaufland Hrvatska k.d.

Članak 4. Kako sudjelovati u nagradnom natječaju

 

Kako bi sudjelovali u natječaju, studenti koji ispunjavanju uvjete iz točke 3 trebaju napraviti dizajn za platnenu vrećicu koji ispunjava sljedeće uvjete:

 

1.     Dizajn mora biti inspiriran jednom od ove 4 teme:

-        Zaštita klime

-        Biološka raznolikost

-        Smanjenje plastike

-        Smanjenje otpada

 

(više informacija o temama studenti mogu pronaći na: https://tvrtka.kaufland.hr/nasa-odgovornost/djela-ne-rijeci/Klima.html

https://tvrtka.kaufland.hr/ljudi-okolis/bioloska-raznolikost.html

https://tvrtka.kaufland.hr/nasa-odgovornost/djela-ne-rijeci/smanjujemo-plastiku.html

https://tvrtka.kaufland.hr/ljudi-okolis/nebacajhranu.html)

 

2.     Mora biti autorski rad.

3.     Maksimalna veličina dizajna može biti 280mm (širina) x 320mm (visina). Sve što je šire ili više od toga neće biti prihvaćeno.

4.     Radovi neka budu u vidu vektorske ili rasterske grafike, moguća je i kombinacija ovih dviju grafika. U izradi se ne smiju koristiti fotografije.

5.     Kod vektorskih grafika, sve je fontove potrebno pretvoriti u krivulje, kod rasterskih grafika, optimalna rezolucija je 250-300 dpi.

6.     Prilikom izrade, sve boje je obavezno zamiješati u CMYK color ili koristiti Pantone skalu (max. 5 Pantone boja).

7.      Ukoliko se koristi bijela boja u dizajnu i kao takva se i tiska, ona mora biti zasebna spot boja označena kao BIJELA ili ju treba definirati kroz vrijednosti C:0 M:0 Y:0 K:0.  

8.     Dizajn mora biti spremljen u PDFu i uploadan na stranicu www.kaufland.hr/dizajnomzadobrestvari . PDF ne smije sadržavati više od 5 MB. Ukoliko student bude odabran kao pobjednik, morat će poslati package izvorne verzije dokumenta (.ai, .indd., i slično).

9.     Uz PDF student prilikom prijave mora ostaviti svoje ime i prezime te ime fakulteta.

 

Sadržaji koji su neadekvatni (uvredljivog su sadržaja, ne odgovaraju temi nagradnog natječaja i sl.) bit će isključeni iz nagradnog natječaja.

 

Članak 5. Uvjeti u slučaju nepridržavanja pravila

 

Priređivač zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati Sudionika, za vrijeme trajanja Natječaja, u sljedećim slučajevima:

 

1. Ako poslan sadržaj nije u skladu s definiranim smjernicama natječaja.

2. Ako sudionik pošalje sadržaj na koji nema pravo korištenja.

3. Organizator će također diskvalificirati sudionika natječaja za kojeg se utvrdi da je povrijedio pravo osobnosti trećih neovlaštenom objavom fotografija.

4. Ako Sudionik prekrši Pravila ili ostavi netočne osobne podatke prilikom davanja suglasnosti.

5. Ako jedna ili više osoba zatraže izuzimanje Sudionika iz Natječaja.

6. Iz nekog drugog razloga za koji Priređivač ili Administrator procijeni da utječe na

pravednost natjecanja.

 

Svi Sudionici koji su diskvalificirani po odredbama točaka 1.-6. Članka 5. neće biti posebno obaviješteni o svojoj diskvalifikaciji.

 

Članak 6. Nagradni fond

 

Nagradni fond uključuje:

-        4 x 13-inch MacBook Pro

 

Svaki izabrani rad biti će nagrađen jednim računalom.

Nagradni fond se ne može zamijeniti za novac i usluge.

 

 

 

Članak 7. Odabir dobitnika nagrade i kontrola odabira

 

Odluku o dobitnicima donijet će stručni žiri najkasnije do 24. veljače 2022. godine. Stručni žiri čini ukupno 3 predstavnika Priređivača.

Stručni žiri će biti slobodan donijeti ocjenu na temelju kvalitativnih i estetskih kriterija koji su sukladni etičkim i tržišnim principima priređivača.

 

Odabir ukupno 4 (slovima: četiri) dobitnika temeljit će na bodovanju sljedećih kriterija:

-        tehnička ispravnost

-        povezanost dizajna s jednom od 4 navedene teme

-        atraktivnost dizajna

 

Stručni žiri će svakog Sudionika, koji je sukladno Članku 3. ovih Pravila imao pravo sudjelovanja u natječaju, ocijeniti dajući mu ocjene na ljestvici od 1 do 5 za kriterij povezanosti dizajna s temom i atraktivnosti, dok će se tehnička ispravnost ocijeniti s 1 ili 0 ovisno o tome je li sve zadovoljeno ili ne. Sudionici će biti rangirani na temelju rezultata izračunatih sukladno gore navedenim kriterijima.

 

4 sudionika koja ostvare najviše ocjene bit će proglašena dobitnicima nagradnog natječaja. Prije proglašenja dobitnika, Sudionici s najvišim ocjenama će prvotno biti kontaktirani kako bi se provjerilo jesu li zadovoljili sve propisane uvjete sudjelovanja u nagradnom natječaju iz Članka 4. i Članka 5.

 

Dodjela ocjena, a time i odabir dobitnika je konačan, neporeciv i u isključivoj nadležnosti stručnog žirija.

 

U slučaju da Sudionici imaju isti broj bodova, presudan kriterij bit će ukupan dojam prijave koji će se bodovati zasebno.

 

Tijekom odabira dobitnika jedan od članova stručnog žirija vodit će zapisnik koji će sadržavati: mjesto i vrijeme održavanja odabira dobitnika natječaja, imena i prezimena i adrese članova stručnog žirija, način odabira dobitnika, ime i prezime i adresu dobitnika te opis nagrade. Zapisnik će potpisati svi članovi stručnog žirija.

 

Imena Sudionika koji su osvojili nagradu, bit će objavljeno na Kaufland web stranici, a datum objave je najkasnije 24. veljače 2022.

 

 

Članak 8. Uvjeti pod kojima se nagradni natječaj može prekinuti

 

Nagradni natječaj može biti prekinut ili izmijenjen u bilo kojem trenutku prema odluci Priređivača bez posebnog obrazloženja. U slučaju prekida sudionici će biti obaviješteni na Kaufland web stranici.

 

Članak 9. Preuzimanje nagrade

 

Dobitnici će obavijest o nagradi dobiti putem obavijesti na web stranici Priređivača s pozivom da dostave svoje podatke (osobni podaci: ime, prezime, adresu prebivališta i/ili boravišta, kontakt - telefon) u roku od 48 sati od objave dobitnika. Dostavljeni osobni podaci će se koristiti i obrađivati isključivo u svrhu sudjelovanja u ovom natječaju

 

U slučaju da Priređivač ne uspije ostvariti kontakt s dobitnikom u roku od 10 dana od objave dobitnika, dobitnik gubi pravo na nagradu. Nagrada nije prenosiva na treću osobu.

 

Nagrada će dobitnicima biti predana prilikom održavanja eventa u ožujku.  U slučaju neodržavanja eventa ili kašnjenja nagrade zbog izvanrednih, vanjskih okolnosti na koje Priređivač ne može utjecati, isti će kontaktirati dobitnike radi prikladnog načina uručenja nagrade.

 

Članak 10. Publicitet

 

Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, sudionici su suglasni da se, ako postanu dobitnik nagrade, njihovo ime, adresa i fotografije mogu od strane Priređivača objaviti i koristiti bez naknade u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

 

Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju svi korisnici su suglasni da Priređivač te fotografije trajno zadrži na službenoj web stranici (http://www.kaufland.hr/) te da ih može koristiti za vlastite promotivne svrhe, u kampanjama, bez posebne naknade, vremenski neograničeno.

 

 

Članak 11. Pravila

 

Pravila nagradnog natječaja bit će objavljena na Kaufland web stranici.

 

Članak 12. Autorska prava

 

Svi dobitnici prijavom na natječaj ustupaju autorska prava na predanim radovima na prostorno i vremenski neograničenog korištenje Priređivaču, a sukladno njegovim uobičajenim i redovnim promidžbenim aktivnostima. Dobitnici se odriču naknadnih potraživanja sa osnove korištenja ovako ustupljenih autorskih prava.

 

 

Članak 13. Odgovornosti

 

Priređivač ne preuzima odgovornosti za:

 

·        bilo koje posljedice koje su nastale kao rezultat zloupotrebe sadržaja od strane sudionika i zloupotrebe sustava pri funkcioniranju natjecanja na štetu sudionika ili treće osobe;

·        (ne)funkcioniranje interneta i http://www.kaufland.hr/ i posljedice (ne)funkcioniranja bez obzira na razlog (ne)funkcioniranja;

·        postavljene fotografije na stranici od strane natjecatelja, koji jamče da imaju suglasnost od svih osoba koje se nalaze na fotografiji te da postavljanjem iste neće biti povrijeđena prava osobnosti tih osoba

·        u slučaju da sadržaj kreiran od strane Sudionika krši prava, patente ili zaštićene žigove trećih osoba

 

Priređivač ima pravo takve sadržaje ukloniti bez obrazloženja.

 

Priređivač također ima pravo bez obrazloženja ukloniti sve sadržaje koji predstavljaju diskriminaciju, pogrdni sadržaj i vrijeđanje na rasnoj, vjerskoj ili bilo kojoj drugoj osnovi po vlastitoj prosudbi.

 

Svi sudionici jamče da predani radovi u cijelosti predstavljaju njihova autorska djela, neopterećena bilo kakvim pravima trećih. Sudionici se obvezuju naknaditi Priređivaču onu štetu koja bi nastala korištenjem autorskog djela koje bi bilo predmetom autorskih ili srodnih prava treće osobe.

 

Priređivač:

Kaufland Hrvatska k.d.                                                       Zagreb, 12. siječanj 2022.