Učitavanje podataka o poslovnici

Tvoji će podaci biti poslani.
Ovo nije tvoja poslovnica?
Promijeni
Tvoja poslovnica

Prethodno odabrane poslovnice

Pravila nagradne igre

Pravila nagradne igre

Zagreb, 26. travnja 2019.

Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10) i rješenja Ministarstva financija KLASA: UP/I-460-02/19-01/232, URBROJ: 513-07-21-01-19-2, Kaufland Hrvatska k.d., Donje svetice 14, 10000 Zagreb, OIB 47432874968, donosi sljedeća:

PRAVILA NAGRADNE IGRE

„Zvukovi dobrog roštilja’’

Članak 1. Priređivač

Priređivač nagradne igre je Kaufland Hrvatska k. d., Donje svetice 14, 10000 Zagreb, OIB 47432874968.

Članak 2. Trajanje nagradne igre

Nagradna igra se provodi od 16. svibnja 2019. do 29. svibnja 2019. na internetskoj stranici www.kaufland.hr.

Članak 3. Svrha nagradne igre

Nagradna igra priređuje se u cilju promidžbe Priređivača i unapređenja prodaje.

Članak 4. Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri

U nagradnoj igri mogu sudjelovati sve punoljetne fizičke osobe sa stalnim prebivalištem u Republici Hrvatskoj.

 

Članak 5. Nagradni fond

Nagradni fond sastoji se od:

•         1 x poklon-kartica za kupovinu u Kauflandu u vrijednosti 1.000,00 kn s uključenim PDV-om

•         2 x poklon-kartica za kupovinu u Kauflandu u vrijednosti 500,00 kn s uključenim PDV-om

•         5 x poklon-kartica za kupovinu u Kauflandu u vrijednosti 100,00 kn s uključenim PDV-om

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 2.500,00 kuna.

 

Članak 6. Način sudjelovanja u nagradnoj igri

Na internetskoj stranici priređivača bit će objavljena nagradna igra „Zvukovi dobrog roštilja“. Kako bi sudjelovao u nagradnoj igri korisnik mora prepoznati zvukove vezane uz pripremu roštilja i to na način da odabere jedan od dva ponuđena odgovora (ukupno mora odgovoriti na četiri pitanja). U slučaju odabira točnog odgovora na barem dva od četiri pitanja korisnik ulazi u izbor za osvajanje jedne od osam nagrada. U razdoblju od  16. svibnja 2019. do 29. svibnja 2019. sudionici mogu sudjelovati popunjavanjem prijavnog obrasca i prihvaćanjem uvjeta sudjelovanja.

Jedan korisnik može odgovarati na pitanja neograničen broj puta ali u nagradnoj igri smije sudjelovati samo jednom dnevno. Sudionik koji u nagradnoj igri sudjeluje dnevno više od jednom isključen je iz izvlačenja. Svaki sudionik ima pravo sudjelovati najviše 14 puta (jednom dnevno). Svaki sudionik mora ostaviti svoje osobne podatke ime, prezime, adresu stanovanja i e-mail.

Članak 7. Izvlačenje i objava dobitnika

Izvlačenje dobitnika obavit će se će se 30. svibnja 2019. u sjedištu Priređivača uz nazočnost tročlane interne komisije. Dobitnici će biti izvučeni putem računalne aplikacije, metodom slučajnog odabira između svih zaprimljenih prijava. Ime, prezime i mjesto stanovanja dobitnika bit će objavljeni na internetskoj stranici www.kaufland.hr prvi sljedeći radni dan nakon izvlačenja .

 

Članak 8. Preuzimanje nagrada

Nagrada se ne može zamijeniti za novac ni prenositi na drugu osobu. Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača nagradne igre prema dobitniku. Dobitnici će o dobitku biti obaviješteni u roku od 8 dana od izvlačenja. Dobitnik može preuzeti nagradu uz predočenje identifikacijske isprave, i to najkasnije u roku od 30 dana po završetka nagradne igre.

Ako dobitnik ne podigne nagradu u tom roku, bit će ponovno obaviješten i nagradu će moći podignuti u roku od 15 dana od dana primitka dodatne obavijesti. Ako dobitnik nije u mogućnosti osobno preuzeti svoju nagradu, može je preuzeti od dobitnika ovlaštena osoba, također uz predočenje identifikacijske isprave. Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri sudionici se slažu da, ako postanu dobitnici nagrada, njihove osobne podatke: ime i prezime, adresu, sliku i slično Priređivač može koristiti u promocijske svrhe bez naknade i prethodne suglasnosti dobitnika te da se oni mogu objaviti u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu. Nakon završetka nagradne igre, svi podatci bit će obrisani.

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika. S nagradama koje ne budu realizirane postupit će se u skladu sa Zakonom o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10).

 

Članak 9. Ostale odredbe

Priređivač ne odgovara za nepotpune i neispravne prijave. Priređivač i osobe koje sudjeluju u provođenju nagradne igre ne odgovaraju za moguću štetu, koja bi mogla proizlaziti iz nagrada ili pogodnosti.

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni na internetskoj stranici www.kaufland.hr. Priređivač u tom slučaju sudionicima ne odgovara za moguću štetu.

Odluka Priređivača o svim pitanjima vezanim uz nagradnu igru odnosno primjenu ovih pravila konačna je i obvezuje sve sudionike.

Članak 10. Objava pravila

Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija bit će objavljena na internetskoj stranici www.kaufland.hr prije početka nagradne igre.

Članak 11. Korištenje osobnih podataka

Sudionici u nagradnoj igri sudjelovanjem odnosno ispunjavanjem obrasca očituju svoje prihvaćanje ovih Pravila te bez daljnjeg pitanja i odobrenja ovlašćuju Priređivača da prikuplja i obrađuje navedene osobne podatke u svrhu provođenja nagradne igre i vlastitih marketinških aktivnosti. Sudionik u bilo kojem trenutku može zatražiti odjavu od primanja ovakvih obavijesti.

Priređivač će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom.

Članak 12. Rješavanje pritužbi i valjanost pravila

Sve pritužbe i reklamacije rješava Priređivač. U slučaju osnovanih pritužbi Priređivač se obvezuje u što kraćem vremenu ispraviti nedostatke i o tome obavijestiti sudionika odnosno ako je to potrebno i ostale sudionike.

U slučaju spora između Priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

U Zagrebu, 15. travnja 2019.