Učitavanje podataka o poslovnici

Tvoji će podaci biti poslani.
Ovo nije tvoja poslovnica?
Promijeni
Tvoja poslovnica

Prethodno odabrane poslovnice

Pravila nagradnog natječaja

Pravila nagradnog natječaja

"Balkon u cvijeću donosi sreću"

 

Članak 1. Tvrtka i sjedište priređivača

Nagradni natječaj priređuje i organizira: Kaufland Hrvatska k.d. (dalje u tekstu: Priređivač), Donje Svetice 14, 10 000 Zagreb, OIB: 47432874968, MB: 01500376

Ovaj nagradni natječaj nije ni na koji način sponzoriran ili promoviran od strane Instagrama.
 

Članak 2. Naziv nagradnog natječaja, vrijeme i mjesto održavanja

Naziv nagradnog natječaja je “Balkon u cvijeću donosi sreću“. Nagradni natječaj odvija se na području Republike Hrvatske u razdoblju od 4. do 17. lipnja 2019. u 11 sati.

Nagradni natječaj održavat će se na Instagram stranici Kaufland Hrvatska (@kauflandhrvatska).

Ime dobitnika bit će objavljeno najkasnije 21. lipnja 2019. na web stranici Priređivača.
 

Članak 3. Svrha nagradnog natječaja

Ostvarivanje promidžbe Instagram profila Kaufland Hrvatska k.d. kao Priređivača nagradnog natječaja.
 

Članak 4. Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju

U nagradnom natječaju iz članka 2. pravo sudjelovanja imaju svi građani s prebivalištem u Republici Hrvatskoj stariji od 18 godina koji posjeduju Instagram profil.

U natječaju sudionici ne mogu biti članovi stručnog žirija navedeni u članku 8. ili osobe kojima je supružnik, partner ili srodnik do četvrtog stupnja član stručnog žirija.
 

Članak 5. Kako sudjelovati u nagradnom natječaju

U natječaju sudjeluju korisnici koji na društvenoj mreži Instagram objave autorsku fotografiju na kojoj se nalazi uređeni balkon.

Navedenu fotografiju korisnici trebaju označiti hashtagom #kauflandhr pod uvjetima korištenja koje definira Instagram i na koje je svaki korisnik pristao prilikom otvaranja Instagram profila.

Korisnici tijekom trajanja natječaja mogu objaviti neograničen broj svojih fotografija označenih sa #kauflandhr. Datum objave fotografija ne smije biti stariji od datuma početka natječaja, dakle 4. lipnja 2019. Sve fotografije objavljene prije navedenog datuma neće se razmatrati.

Sudionici natječaja objavom fotografije potvrđuju da ona predstavlja njihovo autorsko djelo te da nije preuzeta s internetskih stranica, društvenih mreža ili drugih izvora.

Fotografije za koje postoji sumnja da nisu autorske ili da su preuzete s internetskih stranica ili drugih izvora, Priređivač je ovlašten isključiti iz natječaja.

Sadržaji koji su neadekvatni (uvredljivog su sadržaja, ne odgovaraju temi nagradnog natječaja i sl.) bit će isključeni iz nagradnog natječaja.
 

Članak 6. Uvjeti u slučaju nepridržavanja pravila

Priređivač zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati Sudionika, za vrijeme trajanja Natječaja, u sljedećim slučajevima:

1. Ako poslane fotografije nisu u skladu s definiranim smjernicama natječaja.

2. Ako sudionik pošalje fotografiju na koju nema pravo korištenja.

3. Ako organizator utvrdi da je sudionik povrijedio pravo osobnosti trećih neovlaštenom objavom fotografija, organizator će diskvalificirati sudionika.

4. Ako Sudionik prekrši Pravila ili ostavi netočne osobne podatke prilikom davanja suglasnosti.

5. Ako jedna ili više osoba zatraže izuzimanje Sudionika iz Natječaja.

6. Ako se Sudionik koristi lažnim profilima kako bi sudjelovao u natječaju.

7. Ako vlasnik odabrane fotografije ne dostavi potpune osobne podatke i adresu nakon kontaktiranja od strane Priređivača, a radi dodjeljivanja nagrade, u roku od 36 sati.

8. Ako iz nekog drugog razloga za koji Priređivač ili Administrator procijeni da utječe na

pravednost natjecanja.

Svi Sudionici koji su diskvalificirani po odredbama točaka 1.-8. Članka 6. neće biti posebno obaviješteni o svojoj diskvalifikaciji.
 

Članak 7. Nagradni fond

Nagradni fond uključuje 3 (slovima: tri) Kaufland poklon-kartice u vrijednosti od 200 (slovima: dvjesto) kuna svaka.

Nagradni fond se ne može zamijeniti za novac i usluge. 
 

Članak 8. Odabir dobitnika nagrade i kontrola odabira

Odluku o dobitnicima donijet će stručni žiri kojeg čine ukupno 3 predstavnika Priređivača iz područja marketinga i partnerske marketinške agencije.

Odabir ukupno 3 (slovima: tri) dobitnika nagradnog natječaja provest će žiri u sljedećem sastavu: Nikica Bulić Orehovec (Kaufland Hrvatska k.d.), Borislav Dujić (Kaufland Hrvatska k.d.) i Ivona Biljuš (Cvoke d.o.o.).

Odabir dobitnika temeljit će na bodovanju sljedećih kriterija: izvedba (kreativnost) i tehnička ispravnost fotografije.

Stručni žiri će svakog Sudionika, koji je sukladno članku 4. ovih Pravila imao pravo sudjelovanja u natječaju, ocijeniti dajući mu ocjene na ljestvici od 1 do 5 za svaki kriterij. Sudionici će biti rangirani na temelju rezultata izračunatih sukladno gore navedenim kriterijima.

Tri Sudionika koji ostvare najviše ocjene bit će proglašeni dobitnicima nagradnog natječaja. Dodjela ocjena, a time i odabir dobitnika je konačan, neporeciv i u isključivoj nadležnosti stručnog žirija.

U slučaju da Sudionici imaju isti broj bodova, presudan kriterij bit će ukupan dojam prijave koji će se bodovati zasebno.

Tijekom odabira dobitnika jedan od članova stručnog žirija vodit će zapisnik koji će sadržavati: mjesto i vrijeme održavanja odabira dobitnika natječaja, imena i prezimena i adrese članova stručnog žirija, način odabira dobitnika, ime i prezime i adresu dobitnika te opis nagrade. Zapisnik će potpisati svi članovi stručnog žirija.

Ime Sudionika koji su osvojili nagradu, bit će objavljeno na Kaufland web stranici, a datum objave je 21. lipnja 2019.
 

Članak 9. Uvjeti pod kojima se nagradni natječaj može prekinuti

Nagradni natječaj može biti prekinut ili izmijenjen u bilo kojem trenutku prema odluci Priređivača bez posebnog obrazloženja. U slučaju prekida sudionici će biti obaviješteni na Kaufland web stranici.
 

Članak 10. Preuzimanje nagrade

Dobitnik će obavijest o nagradi dobiti putem obavijesti na web stranici Priređivača s pozivom da dostavi svoje podatke (osobni podaci: ime, prezime, adresu prebivališta i/ili boravišta, kontakt - telefon) u roku od 48 sati od objave dobitnika. Dostavljeni osobni podaci će se koristiti i obrađivati isključivo u svrhu sudjelovanja u ovom natječaju

U slučaju da Priređivač ne uspije ostvariti kontakt s dobitnikom u roku od 10 dana od objave dobitnika, dobitnik gubi pravo na nagradu. Nagrada nije prenosiva na treću osobu.
 

Članak 11. Publicitet

Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, sudionici su suglasni da se, ako postanu dobitnik nagrade, njihovo ime, adresa i fotografije mogu od strane Priređivača objaviti i koristiti bez naknade u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju svi korisnici su suglasni da Priređivač te fotografije trajno zadrži na službenoj web stranici (http://www.kaufland.hr/) te da ih može koristiti za vlastite promotivne svrhe, u kampanjama, bez posebne naknade, vremenski neograničeno.
 

Članak 12. Pravila

Pravila nagradnog natječaja bit će objavljena na Kaufland web stranici.
 

Članak 13. Odgovornosti

Priređivač ne preuzima odgovornosti za:

·         bilo koje posljedice koje su nastale kao rezultat zloupotrebe sadržaja od strane sudionika i zloupotrebe sustava pri funkcioniranju natjecanja na štetu sudionika ili treće osobe;

·         (ne)funkcioniranje interneta i http://www.kaufland.hr/ i posljedice (ne)funkcioniranja bez obzira na razlog (ne)funkcioniranja;

·         postavljene fotografije na stranici od strane natjecatelja, koji jamče da imaju suglasnost od svih osoba koje se nalaze na fotografiji te da postavljanjem iste neće biti povrijeđena prava osobnosti tih osoba

·         u slučaju da sadržaj kreiran od strane Sudionika krši prava, patente ili zaštićene žigove trećih osoba

Priređivač ima pravo takve sadržaje ukloniti bez obrazloženja.

Priređivač također ima pravo bez obrazloženja ukloniti sve sadržaje koji predstavljaju diskriminaciju, pogrdni sadržaj i vrijeđanje na rasnoj, vjerskoj ili bilo kojoj drugoj osnovi po vlastitoj prosudbi.

 

U Zagrebu, 4. lipnja 2019.