Učitavanje podataka o poslovnici

Tvoji će podaci biti poslani.
Tvoja poslovnica

Prethodno odabrane poslovnice

Pravila nagradne igre „Put u Legoland“

Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10) Kaufland Hrvatska k.d., Donje svetice 14, 10000 Zagreb, OIB 47432874968, donosi sljedeća:

 

PRAVILA NAGRADNE IGRE „Put u Legoland“

 

Članak 1. Priređivač

Priređivač nagradne igre je Kaufland Hrvatska k. d., Donje svetice 14, 10000 Zagreb, OIB 47432874968. 

 

Članak 2. Trajanje nagradne igre

Nagradna igra se provodi od 2. studenog 2022. do 24. prosinca 2022. na internetskoj stranici www.kaufland.hr.

 

Članak 3. Svrha nagradne igre

Nagradna igra priređuje se u cilju promidžbe Priređivača i unapređenja prodaje.

 

Članak 4. Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri

U nagradnoj igri mogu sudjelovati sve punoljetne fizičke osobe sa stalnim prebivalištem u Republici Hrvatskoj. 

 

Članak 5. Nagradni fond

Nagradni fond sastoji se od:

• 1 x obiteljsko putovanje u Legoland (2x odraslih i 1x dijete) koje uključuje put u München autobusom, 3x ulaznica u Legoland i 3x ulaznice u Minimundus, 2 noćenja u hotelu*** s uključenim doručkom  i putnim osiguranjem.

Mogući termini:

22.06.-24.06.2023.

12.08.-14.08.2023.

31.08.-02.09.2023.

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 4.708,70 kuna/624,95€

 Priređivač se obvezuje 5 % (pet posto) ukupne vrijednosti nagradnog fonda  uplatiti u korist Hrvatskoga Crvenog križa. 

 

Članak 6. Način sudjelovanja u nagradnoj igri

Svaki kupac koji u bilo kojoj trgovini Kauflanda u Hrvatskoj kupi proizvode iz kataloga igračke (2.11-24.12.2022.) u minimalnoj vrijednosti 150 kn i prijavi broj računa na www.kaufland.hr ulazi u nagradno izvlačenje.

Svaki sudionik može sudjelovati u nagradnoj igri neograničen broj puta s različitim brojevima računa. Jedan račun

može samo jednom biti iskorišten za sudjelovanje u nagradnoj igri, neovisno o broju proizvoda u iznosu od 150 kuna naznačenih na računu. U slučaju da račun s istim brojem bude ponovno poslan od strane iste ili druge osobe ta će prijava biti proglašena nevažećom.

Prijava za sudjelovanje u nagradnoj igri koja nije potpuna jer ne sadrži neki od osobnih podataka iz prethodnog stavka ili sadrži pogrešan ili nepotpun broj računa neće se smatrati valjanom prijavom za sudjelovanje u nagradnoj igri  te će se diskvalificirati iz nagradne igre i neće se uzeti u obzir pri izvlačenju dobitnika.

Svaki sudionik mora ostaviti svoje osobne podatke: ime, prezime, adresu stanovanja i e-mail. 

 

Članak 7. Izvlačenje i objava dobitnika

Izvlačenje dobitnika obavit će se: 27.12.2022. u sjedištu Priređivača uz nazočnost tročlane interne komisije. Dobitnici će biti izvučeni putem računalne aplikacije, metodom slučajnog odabira između svih zaprimljenih prijava. Ime, prezime i mjesto stanovanja dobitnika bit će objavljeni na internetskoj stranici www.kaufland.hr prvi sljedeći radni dan nakon izvlačenja.

 

Članak 8. Preuzimanje nagrada

Nagrada se ne može zamijeniti za novac ni prenositi na drugu osobu. Iznimno, ako je nagrada neraspoloživa uslijed nastupa više sile ili okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti, izbjeći ili  otkloniti i na koje se nije moglo utjecati , Priređivač može, prema svojoj diskrecijskoj prosudbi, ponuditi zamjensku nagradu iste vrijednosti. Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača nagradne igre prema dobitniku. Dobitnici će o dobitku biti obaviješteni u roku od 8 dana od izvlačenja. Dobitnik može preuzeti nagradu uz predočenje identifikacijske isprave, i to najkasnije u roku od 30 dana po završetka nagradne igre.

Ako dobitnik ne podigne nagradu u tom roku, bit će ponovno obaviješten i nagradu će moći podignuti u roku od 15 dana od dana primitka dodatne obavijesti. Ako dobitnik nije u mogućnosti osobno preuzeti svoju nagradu, može je preuzeti od dobitnika ovlaštena osoba, također uz predočenje identifikacijske isprave.

Ako dobitnik niti u tom naknadnom roku ne podigne nagradu, dobitnik gubi pravo na tu nagradu te time prestaju sve daljnje obveze Priređivača prema dobitniku.

Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri sudionici se slažu da, ako postanu dobitnici nagrada, njihove osobne podatke: ime i prezime, adresu, sliku i slično Priređivač može koristiti u promocijske svrhe bez naknade i prethodne suglasnosti dobitnika te da se oni mogu objaviti u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu. Nakon završetka nagradne igre, svi podatci bit će obrisani.

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika. S nagradama koje ne budu realizirane postupit će se u skladu sa Zakonom o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10).

 

Članak 9. Ostale odredbe

Priređivač ne odgovara za nepotpune i neispravne prijave. Priređivač i osobe koje sudjeluju u provođenju nagradne igre ne odgovaraju za moguću štetu, koja bi mogla proizlaziti iz nagrada ili pogodnosti.

 

Nagradna igra može biti otkazana ili prekinuta u bilo kojem trenutku prema odluci Priređivača bez posebnog obrazloženja. U slučaju otkaza ili prekida nagradne igre, sudionici će biti obaviješteni putem Kaufland web stranice. Priređivač u tom slučaju sudionicima nagradne igre ne odgovara za moguću štetu.

 

Odluka Priređivača o svim pitanjima vezanim uz nagradnu igru odnosno primjenu ovih pravila konačna je i obvezuje sve sudionike.

 

Članak 10. Objava pravila

Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija bit će objavljena na internetskoj stranici www.kaufland.hr prije početka nagradne igre.

 

Članak 11. Korištenje osobnih podataka 

Sudionici u nagradnoj igri sudjelovanjem odnosno ispunjavanjem obrasca očituju svoje prihvaćanje ovih Pravila te bez daljnjeg pitanja i odobrenja ovlašćuju Priređivača da prikuplja i obrađuje navedene osobne podatke u svrhu provođenja nagradne igre i vlastitih marketinških aktivnosti. Sudionik u bilo kojem trenutku može zatražiti odjavu od primanja ovakvih obavijesti.Sudionik nagradne igre ispunjavanjem obrasca i potvrđivanjem pravila sudjelovanja i napomena o zaštiti osobnih podataka ovlašćuje Priređivača da obrađuje njegove osobne podatke i da ih prosljeđuje putničkoj agenciji te po potrebi i trećim osobama radi provođenja i realizacije nagradne igre. Sudionik je slobodan u svakom trenutku tražiti od Priređivača da prestane sa obradom njegovih osobnih podataka i prihvaća da takvo uskraćivanje može rezultirati nemogućnošću sudjelovanja u nagradnoj igri.

Priređivač će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom.

 

 Članak 12. Odgovornost priređivača

Priređivač ne preuzima nikakvu odgovornost za:

-za bilo kakve nezgode ili ozljede nastale uslijed korištenja i/ili uživanja dodijeljenih nagrada, s čime se dobitnici izričito slažu;

- bilo kakve posljedice nastale uslijed pogrešne upotrebe ili zloupotrebe uvjeta nagradne igre od strane sudionika u nagradnoj igri ili trećih osoba;

- neželjene posljedice koje su sudionici pretrpjeli zbog sudjelovanja u nagradnoj igri

- (ne)točnost i (ne)ažuriranost podataka koje pošalju sudionici u nagradnoj igri;

- za neispravno funkcioniranje Interneta, internetske stranice, (ne)funkcioniranje elektroničke pošte, telefonskih linija ili drugih uređaja koji omogućuju provedbu ove nagradne igre.

- ako jedan ili više sudionika iz bilo kojeg razloga ili tehničke pogreške ne mogu sudjelovati u nagradnoj igri;

- eventualne sporove oko prava na raspolaganje nagradama

 

Članak 13. Rješavanje pritužbi i valjanost pravila

Sve pritužbe i reklamacije rješava Priređivač. U slučaju osnovanih pritužbi Priređivač se obvezuje u što kraćem vremenu ispraviti nedostatke i o tome obavijestiti sudionika odnosno ako je to potrebno i ostale sudionike.

U slučaju spora između Priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

 

U Zagrebu, 14. listopada 2022.