Učitavanje podataka o poslovnici

Tvoji će podaci biti poslani.
Tvoja poslovnica

Prethodno odabrane poslovnice

Pravila nagradnog natječaja ”Vau, mjau, o nee i wow!“

Pravila nagradnog natječaja ”Vau, mjau, o nee i wow!“

 

1. Priređivač nagradnog natječaja

Nagradni natječaj priređuje i organizira Kaufland Hrvatska k.d. (dalje u tekstu: Priređivač), Donje Svetice 14, 10 000 Zagreb, OIB: 47432874968, MB: 01500376.

Ovaj nagradni natječaj nije ni na koji način sponzoriran, promoviran ili organiziran od strane Instagrama.

Izrazi koji se koriste u ovim pravilima, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

 

Članak 2. Svrha nagradnog natječaja

Svrha organiziranja i provođenja nagradnog natječaja je promocija Kaufland Hrvatska te unapređenja prodaje.

 

Članak 3.Naziv nagradnog natječaja, vrijeme i mjesto održavanja

Naziv nagradnog natječaja je ”Vau, mjau, o nee i wow!“. Nagradni natječaj se odvija na području Republike Hrvatske u razdoblju od 1. listopada do 31. listopada 2022. u 20 sati. sati. Prijave za sudjelovanje u nagradnom natječaju koje pristignu nakon tog trenutka ne uzimaju se u obzir prilikom izvlačenja dobitnika nagradnog natječaja.

Nagradni natječaj održavat će se na Instagram profilu Kaufland Hrvatska.

Pravila nagradnog natječaja bit će objavljena na web stranici Priređivača prije početka nagradnog natječaja.

 

Članak 4. Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju

U nagradnom natječaju iz članka 3. pravo sudjelovanja imaju svi građani s prebivalištem ili reguliranim pravom boravka u Republici Hrvatskoj stariji od 18 godina koji posjeduju Instagram profil.

Pravo sudjelovanja nemaju zaposlenici Kaufland Hrvatska k.d., društva Cvoke d.o.o. za usluge ili osobe kojima je supružnik, partner ili srodnik do četvrtog stupnja zaposlenik Kaufland Hrvatska k.d.

Stavljanjem komentara ispod objave nagradnog natječaja, odnosno dijeljenjem sadržaja ispod objave nagradnog natječaja sudionik prihvaća uvjete sudjelovanja u nagradnom natječaju i ovlašćuje Priređivača da prikuplja i obrađuje njegove osobne podatke u skladu s načelima privatnosti Kauflanda dostupne na web stranici: Prati nas na društvenim mrežama | Kauflandž

 

Članak 5. Način sudjelovanja u nagradnom natječaju

U natječaju sudjeluju korisnici koji na društvenoj mreži Instagram ispune sljedeće uvjete:

- u razdoblju trajanja nagradnog natječaja, odnosno od 1.10. do 31.10.2022. u komentaru ispod objave nagradnog natječaja opišu svoje anegdote i najzabavnija iskustva sa svojim kućnim ljubimcem.

Komentari koji krše smjernice Instagrama te komentari nezakonitog sadržaja, posebice komentara koji izražavaju mržnju, sugestivnih komentara (eksplicitno seksualni sadržaji) ili privitaka (npr. slike ili videozapisi) koji između ostalog krše autorska prava, osobna prava, kaznene zakone ili etička načela Kauflanda, politički, vjerski, uvredljivi i diskriminirajući komentari ili komentari koji krše prava trećih te komentari koji ne odgovaraju temi nagradne igre/natječaja bit će isključeni iz nagradne igre/natječaja.

 

Članak 6. Isključenje sudjelovanja korisnika u nagradnom natječaju

Priređivač zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati sudionika, za vrijeme trajanja Natječaja, u sljedećim slučajevima:

1.         Ako sadržaj nije u skladu s definiranim smjernicama natječaja iz članka 5

2.         Ako sudionik prekrši Pravila ili ostavi netočne osobne podatke prilikom davanja suglasnosti.

3.         Ako jedna ili više osoba zatraže izuzimanje sudionika iz natječaja

4.         Ako se sudionik koristi lažnim profilima kako bi sudjelovao u natječaju

5.         Ako sudionik sudjelovanjem u nagradnom natječaju krši važeće pravne propise

6.         Ako iz nekog drugog razloga za koji Priređivač ili Administrator procijeni da utječe na pravednost natjecanja.

Svi sudionici koji su diskvalificirani po odredbama točaka 1.-6. ovoga članka neće biti posebno obaviješteni o svojoj diskvalifikaciji.

 

Članak 7. Nagradni fond

Nagradni fond sastoji se od sljedeće nagrade:

●       Nagrada uključuje: 1 (slovima: jednu) Kaufland poklon-karticu u vrijednosti od 500 kuna

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 500 kuna.

Nagrada se ne može prenositi na treće osobe. Osvojena nagrada ne može se zamijeniti za novac niti za druge proizvode. Iznimno, ako je nagrada  djelomično neraspoloživa uslijed nastupa više sile ili okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti, izbjeći ili  otkloniti i na koje se nije moglo utjecati, Priređivač može, prema svojoj diskrecijskoj prosudbi, ponuditi zamjensku nagradu iste vrijednosti.

U slučaju da se u nagradni natječaj uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijeliti će se onoliko nagrada koliko je u nagradnom natječaju sudjelovalo sudionika.

 

Članak 8. Odabir dobitnika nagrade i kontrola odabira

Odluku o dobitnicima nagrada donijet će stručni žiri u prostorijama Priređivača najkasnije do 7. studenog 2022. godine. Stručni žiri čini ukupno 3 predstavnika Priređivača iz područja marketinga te partnerske marketinške agencije.

Odabir 1 (slovima: jednog) dobitnika na Instagramu temeljit će se na bodovanju sljedećih kriterija: kreativnost komentara.

Stručni žiri će svakog Sudionika, koji je sukladno članku 4. ovih Pravila imao pravo sudjelovanja u natječaju, ocijeniti dajući mu ocjene na ljestvici od 1 do 5 za svaki kriterij. Sudionici će biti rangirani na temelju rezultata izračunatih sukladno gore navedenim kriterijima. Sudionici koji ostvare najviše ocjene bit će proglašeni dobitnicima nagradnog natječaja.

Dodjela ocjena, a time i odabir dobitnika je konačan, neporeciv i u isključivoj nadležnosti stručnog žirija.

U slučaju da sudionici imaju isti broj bodova, presudan kriterij bit će ukupan dojam prijave koji će se bodovati zasebno.

Tijekom odabira dobitnika jedan od članova stručnog žirija vodit će zapisnik koji će sadržavati: mjesto i vrijeme održavanja odabira dobitnika, imena i prezimena i adrese članova stručnog žirija, način odabira dobitnika, imena i prezimena i adrese dobitnika te naziv i vrijednost nagrade pojedinog dobitnika nagrada. Zapisnik će potpisati svi članovi stručnog žirija.

 

Članak 9. Uvjeti pod kojima se nagradni natječaj može prekinuti

Nagradni natječaj može biti otkazan, izmijenjen ili prekinut u bilo kojem trenutku prema odluci Priređivača bez posebnog obrazloženja. U slučaju prekida, sudionici će biti obaviješteni na Kaufland web stranici.  Priređivač u tom slučaju sudionicima ne odgovara za moguću štetu.

Promjenu pravila nagradnog natječaja priređivač objavljuje na isti način na koji su objavljena pravila nagradnog natječaja.

 

Članak 10. Publicitet

Sudjelovanjem u ovoj nagradnom natječaju, sudionici su suglasni da se, ako postanu dobitnici nagrade, njihova imena, adrese i fotografije mogu od strane Priređivača objaviti i koristiti bez naknade u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

 

Članak 11. Preuzimanje nagrade

Imena dobitnika bit će objavljena na web stranici Priređivača: https://www.kaufland.hr/akcije-novosti/igraj-zabavi-se.html i web stranici društvene mreže Instagram ispod objave natječaja najkasnije do 7. studenog 2022.

Priređivač će obavijestiti dobitnike o dobivenoj nagradi u roku od osam dana od dana izvlačenja dobitnika telefonskim putem, e-mailom, poštom ili porukom na društvenoj mreži na kojoj se odvija nagradni natječaj s pozivom da dostave svoje podatke (osobni podaci: ime, prezime, adresu prebivališta i/ili boravišta, kontakt – telefon) radi preuzimanja nagrade.

Priređivač nagrade dobitnicima šalje poštom nakon što dobitnici mailom potvrde svoje podatke i poštansku adresu za slanje nagrade.

U slučaju da Priređivač ne uspije ostvariti kontakt s dobitnicima u roku od 14 dana od objave dobitnika, odnosno ako isti ne dostave tražene podatke radi preuzimanja nagrade, dobitnici gube pravo na nagradu.

Dostavom nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača nagradne igre prema dobitniku.

 

Članak 12. Odgovornost priređivača

Priređivač ne preuzima odgovornosti za:

·           bilo koje posljedice koje su nastale kao rezultat zloupotrebe sadržaja od strane sudionika i zloupotrebe sustava pri funkcioniranju natjecanja na štetu sudionika ili treće osobe;

·           (ne)funkcioniranje interneta i http://www.kaufland.hr/ i posljedice (ne)funkcioniranja bez obzira na razlog (ne)funkcioniranja;

·           postavljene fotografije na stranici od strane natjecatelja, koji jamče da imaju suglasnost od svih osoba koje se nalaze na fotografiji te da postavljanjem iste neće biti povrijeđena prava osobnosti tih osoba

·           u slučaju da sadržaj kreiran od strane Sudionika krši prava, patente ili zaštićene žigove trećih osoba

-        eventualne sporove oko prava na raspolaganje nagradama.

Priređivač ima pravo takve sadržaje ukloniti bez obrazloženja.

Priređivač također ima pravo bez obrazloženja ukloniti sve sadržaje koji krše članak 5. po vlastitoj prosudbi.

 

Članak 13. Rješavanje pritužbi i valjanost pravila

Sve pritužbe i reklamacije rješava Priređivač. U slučaju osnovanih pritužbi Priređivač se obvezuje u što kraćem vremenu ispraviti nedostatke i o tome obavijestiti sudionika odnosno ako je to potrebno i ostale sudionike.

 

U slučaju spora između Priređivača i sudionika ovog nagradnog natječaja nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

 

Priređivač:  Kaufland Hrvatska k.d.