Učitavanje podataka o poslovnici

Tvoji će podaci biti poslani.
Tvoja poslovnica

Prethodno odabrane poslovnice

UVJETI KORIŠTENJA KAUFLAND CARD

1. Opseg i povezanost s drugim pravilima

Ovi uvjeti korištenja definiraju korištenje usluge u sklopu Kauflandovog programa vjernosti kupaca "Kaufland Card" (u daljnjem tekstu "usluga"). Uslugu pruža Kaufland Hrvatska k.d. (u daljnjem tekstu "Kaufland" ili "mi"), ali su u pružanje usluga također uključene i druge tvrtke iz Kaufland grupacije (u daljnjem tekstu objedinjeno "Kaufland"). Usluga je namijenjena potrošačima (u daljnjem tekstu "korisnici" ili "Vi") koji žele ostvariti posebne pogodnosti sudjelovanjem u programu vjernosti kupaca, kao i personalizirane informacije od Kauflanda o ponudama i kampanjama Kauflanda koje maksimalno odgovaraju interesu dotične osobe. Stoga ova usluga ima za cilj pružanje pogodnosti u sklopu programa vjernosti kupaca te pružanje izravnih marketinških informacija potrošaču. Usluga se pruža na temelju sljedećih uvjeta korištenja.


2. Uvjeti za sudjelovanje

Sudionik Kauflandovog programa vjernosti kupaca "Kaufland Card" (u daljnjem tekstu "korisnik") mora imati najmanje 18 godina za registraciju u sklopu usluge. Dopuštena je isključivo privatna upotreba. Komercijalna upotreba nije dopuštena.

 

3. Registracija i račun

Za korištenje naše usluge korisnik mora kreirati račun. Budući da uslugu pružamo dobrovoljno i besplatno, imamo pravo odbiti kreiranje računa u pojedinačnim slučajevima bez navođenja razloga.

Adresa e-pošte i broj mobilnog telefona koje korisnik navodi ne smiju biti dodijeljeni niti jednom drugom računu. Nije dozvoljeno davati adrese e-pošte, brojeve mobilnog telefona ili druge kontaktne podatke koji ne pripadaju korisniku, posebno jednokratne adrese e-pošte. Korisnik mora čuvati svoje pristupne podatke na sigurnom, zabranjeno je davati drugim osobama pristup korisničkom računu.

 

Svaka interakcija s Kauflandom koja se odvija putem korisničkog računa pripisuje se korisniku. To se također odnosi na situacije u kojima su treće osobe djelovale preko korisnikovog računa ili u kojima su treće osobe imale pristup korisničkom računu zbog skrivljenog ponašanja korisnika. Korisnik je dužan obavijestiti nas odmah o neovlaštenom korištenju svog računa te promijeniti svoje pristupne podatke ako postoje naznake da njegov račun koriste treće osobe. 

Korisnik se može registrirati u Kauflandovom programu vjernosti kupaca putem Kauflandove aplikacije (K-App), koja se može instalirati na različitim mobilnim platformama / operativnim sustavima. Pomoću ove aplikacije korisnik može pronaći brojne usluge i ponude vezane uz Kaufland.

Tijekom registracije korisniku se automatski dodjeljuje korisnički broj.

Korisnici fizičke kartice također imaju mogućnost elektroničke registracije u jednoj od naših poslovnica putem uređaja koji će se nalaziti u Kauflandovim poslovnicama ili putem naše web stranice: https://moj.kaufland.hr/prijava.html.


4. Predmet usluge

Sudjelovanje u Kauflandovom programu vjernosti kupaca je besplatno.

S ovom uslugom, korisnik može uživati u širokom rasponu usluga koje su prilagođene korisniku. To između ostaloga uključujuće ponude prilagođene potrošačkim potrebama i ponašanju korisnika, sudjelovanje u natjecanjima i popustima te specijalnim promocijama. Ovom ponudom ćemo pokušati zadovoljiti interese i preferencije korisnika s obzirom na proizvode i usluge koje Kaufland nudi.

U sklopu postupka registracije od korisnika tražimo sljedeće matične podatke kupca: titula / spol, ime, prezime, adresa (ulica, kućni broj, poštanski broj, grad i država), preferirana Kauflandova poslovnica, datum rođenja, adresa e-pošte, broj mobitela. Registracijom se korisnik slaže s našim načelima zaštite podataka i ovim uvjetima korištenja.   

Ako se korisnik prilikom odlaska u poslovnicu identificira na blagajni, bilježimo poslovnicu koju je posjetio, kupljene proizvode te njihovu vrstu, količinu i cijenu, kupone koje je iskoristio, iznos vaučera, vrijeme plaćanja i način plaćanja. Povezivanjem kupovine sa korisničkim računom kupca pokušavamo ispuniti svrhu navedenu u točci 1., npr. mogućnost pružanja ponuda korisniku koje su prilagođene njegovim preferencijama i interesima, kao i sudjelovanje u promocijama.

Korisnik se aktivno identificira na blagajni pomoću digitalne kartice kupca ili fizičke kartice kupca, prilikom iskorištavanja personaliziranog kupona ili korištenja funkcije za aktivaciju i iskorištavanje kupona u sklopu Kauflandove aplikacije.

Kaufland će periodički u sklopu programa vjernosti organizirati nagradne igre za korisnike Kaufland Carda, o kojima će korisnici biti informirani putem svih raspoloživih komunikacijskih kanala. Korisnik koji za vrijeme trajanja nagradne igre izvrši kupnju u poslovnici Kauflanda i pritom skenira svoju korisničku karticu automatski ulazi u nagradno izvlačenje dotične nagradne igre. Za pojedine nagradne igre može biti određena minimalna potrošnja određenog iznosa kao uvjet za sudjelovanje u nagradnoj igri, o čemu će korisnici Kaufland Carda biti pravovremeno obaviješteni.

Nadalje, korisnici imaju priliku aktivirati ponude poslovnih partnera u sklopu programa pogodnosti Kaufland Card. U pravilu se ponude sastoje od kupona ili drugih novčanih pogodnosti za korisnike Kaufland Carda od strane poslovnih partnera. O pojedinostima svake pojedine ponude poslovnih partnera Kauflanda, kao što su uvjeti za ostvarenje partnerskih pogodnosti, zatim naznaka konkretne pogodnosti te trajanje ponude, korisnici Kaufland Carda bit će pravovremeno informirani.

Korisnikovi podaci za prijavu prikupljaju se i koriste za provođenje prijave. Tako se Korisnik ne mora prijavljivati svaki put kada otvori aplikaciju jer se njegovi podaci za prijavu pohranjuju u šifriranom obliku u aplikaciji dok se korisnik ne odjavi iz svog korisničkog računa.


5. Opći zahtjevi za korištenje usluge

Za korištenje usluge u sklopu Kauflandove aplikacije za program vjernosti kupaca "Kaufland Card", potreban je važeći broj mobilnog telefona, pametni telefon s operativnim sustavom Android ili iOS, te pristup internetu na dotičnom uređaju.

U svrhu korištenja Kauflandove aplikacije za program vjernosti kupaca "Kaufland Card", korisnik mora preuzeti softver iz trgovine aplikacija. Postoje specifične verzije softvera za različite vrste mobilnih telefona. Iz tehničkih razloga, za neke vrste mobilnih telefona nije moguće ponuditi odgovarajući softver. Ako nema odgovarajuće verzije softvera za dotični mobilni telefon, dotični korisnik ne može koristiti usluge.

Instalacija softvera i korištenje usluga zahtijevaju redoviti prijenos podataka s korisnikovog mobilnog telefona. Opseg i učestalost prijenosa podataka ovise o vrsti i opsegu korištenja usluga. Troškove za internetsku vezu koja je potrebna za prijenos podataka snosi korisnik. Iznos troškova ovisi o ugovoru koji su sklopili korisnik i njegov mobilni operater.

Troškovi uspostavljanja internetske veze i njenog održavanja s korisnikove strane nisu dio usluga. Za navedeno odgovornost leži isključivo u ugovornoj obvezi korisnika i njegova pružatelja internetskih usluga.

Korištenje usluge također zahtijeva dostatnu napunjenost baterije i svjetlinu zaslona kako bi se mogao skenirati QR kôd na blagajni.

Korisnik se obvezuje da će instalirati ažuriranja aplikacije koje nudi Kaufland. Sukladno tome, korisnik će o tome biti obaviješten prilikom korištenja softvera.

 

6. Digitalni bodovi

Digitalne bodove korisnici prikupljaju s digitalnom karticom ili s fizičkom karticom, ali uz uvjet da je ona prethodno povezana s digitalnim računom. Bonus bodovi za kupnju automatski se pribrajaju na korisnički račun nakon skeniranja kartice i naplate na blagajni.

Za svakih potrošenih 25 kuna u bilo kojoj poslovnici Kauflanda u Republici Hrvatskoj korisnik ostvaruje pravo na 1 bod.

Korisnici mogu koristiti svoje bodove za aktivaciju posebnih kupona s popustima.

Ukoliko korisnik odluči obrisati svoj Kaufland Card korisnički račun, njegovi podaci će biti izbrisani te će izgubiti pravo na sve pogodnosti koje nudi Kaufland Card, uključujući i bonus bodove prikupljene do tog trenutka.

Naknadno vraćanje obrisanih bodova nije moguće. Prikupljeni bodovi vrijede 1 godinu od trenutka kada su ostvareni te se nakon tog perioda automatski poništavaju.

 

7. Vaše obveze

Korisnik mora osigurati točne podatke tijekom registracije i ažurirati svoj profil; ne otkrivati svoju lozinku te ju promijeniti ako je zloupotrijebljena ili se sumnja na zlouporabu; koristiti uslugu u skladu s važećim propisima.

 

8. Odgovornost

Nismo odgovorni ako aplikacija ne radi uopće ili radi samo u ograničenoj mjeri, ako WLAN veza nije dostupna ili je dostupna samo ograničena veza, ako skener na blagajni ne radi ispravno i ponude nisu dostupne.

Unatoč pažljivom planiranju, nepredviđen porast potražnje može rezultirati rasprodajom pojedinih artikala prvog dana ponude.

 

9. Prekid korištenja, brisanje

Korisnik ima pravo u bilo kojem trenutku prekinuti sudjelovanje bez navođenja razloga, tako što će aktivirati funkciju "Izbriši korisnički račun". Raskid od strane Kauflanda također je moguć u bilo kojem trenutku s otkaznim rokom od 10 dana bez navođenja važnog razloga. Pravo ugovornih strana na izvanredni raskid zbog valjanih razloga ostaje netaknuto.

Kaufland zadržava pravo privremeno blokirati korisničku karticu u slučaju zlouporabe ili sumnje u zlouporabu programa vjernosti kupaca “Kaufland Card”. U tom razdoblju nije moguće koristiti karticu, niti sakupljati bodove. U takvom se slučaju bodovi neće retroaktivno bilježiti na dotičnu karticu.

Nadalje, Kaufland zadržava pravo potpuno blokirati korisničku karticu u slučaju zlouporabe ili sumnje na zlouporabu te isključiti dotični korisnički račun iz programa vjernosti kupaca. Kaufland u slučaju zlouporabe kartice od strane korisnika zadržava pravo privremeno blokirati pojedine komponente aplikacije ili poništiti zlouporabom sakupljene bodove. Sudjelovanje u nagradnoj igri te nagrade osvojene u sklopu nagradne igre mogu se naknadno uskratiti ako se ustanovi da je sudjelovanje u nagradnoj igri temeljeno na nepropisno stečenim bodovima ili zlouporabi kartice.


10. Promjene uvjeta korištenja


Kaufland može promijeniti ove uvjete korištenja u skladu s ovom točkom. Trenutna verzija uvjeta korištenja dostupna je u svakom trenutku. Status uvjeta korištenja naveden je u samim uvjetima.

Kaufland može izmijeniti ove uvjete korištenja u mjeri u kojoj izmjena služi legitimnim interesima Kauflanda, posebice boljem pružanju usluge, pri čemu vodi računa i o interesima korisnika.

Ako Kaufland promijeni uvjete korištenja, Kaufland će obavijestiti korisnike i staviti na raspolaganje nove uvjete korištenja. Ako korisnik ne uloži prigovor na valjanost novih uvjeta korištenja u roku od 4 tjedna, smatrat će se da korisnik prihvaća promijenjene uvjete korištenja. Kaufland će to naznačiti u posebnom e-mailu, odnosno putem SMS poruke, ovisno o tome koji podatak je korisnik unio u svoj korisnički profil. Ako se korisnik usprotivi promijenjenim uvjetima korištenja, Kaufland ima pravo raskinuti ugovorni odnos sa korisnikom.